Ideą konkursu organizowanego przez Puls Medycyny jest docenianie liderów młodego pokolenia, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę. Zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu „Supertalenty w Medycynie” jest dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Drugie miejsce zajął dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Tomaniak, specjalista kardiologii, adiunkt naukowo-dydaktyczny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jury czwarte miejsce przyznało dr n. med. dr n. hum. Natalii Szejko, lekarzowi rezydentce na ostatnim roku specjalizacji w dziedzinie neurologii oraz adiunkt w Studium Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ranking naszych nagrodzonych lekarzy zamyka laureat ósmego miejsca Paweł Sobczuk, lekarz rezydent onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Dr hab. n. med Agnieszka Kapłon- Cieślicka jest specjalistką kardiologii, echokardiografistką, w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej główne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą niewydolności serca, migotania przedsionków, wad zastawkowych, echokardiografii i przezcewnikowych zabiegów strukturalnych. Jest inicjatorką i koordynatorką polskiego, wieloośrodkowego rejestru pacjentów z migotaniem przedsionków, poddawanych echokardiografii przezprzełykowej LATTEE (ang. Left Atrial Throbmus on TEE). Autorka licznych publikacji, w tym w „European Journal of Heart Failure”. Aktywnie działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). W kadencji 2021-2023 jest przewodniczącą „Klubu 30” PTK, zrzeszającego młodych kardiologów o znaczącym dorobku naukowym. W ramach pracy w Zarządzie „Klubu 30” PTK w kadencjach 2017-2019 i 2019-2021 koordynowała pracę nad internetową Platformą Współpracy Naukowej „Klubu 30” PTK (https://platformaklub30.ptkardio.pl), służącą do nawiązywania wieloośrodkowej współpracy naukowej pomiędzy młodymi naukowcami z całej Polski. Od czasu stworzenia Platformy w 2018 roku prowadzonych było na niej już 12 wieloośrodkowych projektów, z czego 5 zostało zakończonych, owocując 13 publikacjami z łącznym Impact Factor ponad 40.

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Tomaniak jest specjalistą kardiologii, adiunktem naukowo-dydaktycznym w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Samodzielny operator kardiologii inwazyjnej, dyżurujący w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, konsultujący kardiolog w European Cardiovascular Research Institute w Rotterdamie. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się na kardiologii inwazyjnej i diagnostyce obrazowej, szczególnie na indywidualizacji terapii pacjentów z chorobą wieńcową poprzez nowe schematy farmakoterapii przeciwpłytkowej oraz zastosowanie nowoczesnych technik i algorytmów diagnostyki kardiologicznej z wykorzystaniem, m.in. optycznej koherentnej tomografii (OCT), ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS), spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS) oraz technik komputerowego modelowania dynamiki płynów. Wraz z zespołem z Holandii wykazał, że poprzez zmianę schematu dawkowania dotychczas stosowanych leków hamujących płytki krwi, koniecznych po zabiegu implantacji stentu do tętnicy wieńcowej, można zmniejszyć ryzyko groźnych dla życia krwawień przy zachowanej ochronie przed ponownym zawałem serca i zakrzepicą w stencie.

Dr n. med. dr n. hum. Natalia Szejko, lekarz rezydent na ostatnim roku specjalizacji w dziedzinie neurologii oraz adiunkt w Studium Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w badaniach nad tikami i zespołem Gillesa de la Tourette’a. Jest członkiem Zarządu i Sekretarzem Europejskiego Stowarzyszenia do Badań nad zespołem Tourette’a (European Society for the Study of Tourette Syndrome) i pierwszym autorem najnowszych europejskich wytycznych do rozpoznawania i leczenia za pomocą głębokiej stymulacji mózgu zespołu Gillesa de la Tourette’a oraz współautorem najnowszych europejskich wytycznych do farmakoterapii i psychoterapii zespołu Gillesa de la Tourette’a. Na co dzień łączy zawód lekarza ze swoja pasją do sztuki teatralnej, filmowej i literatury. Prowadzi innowacyjne zajęcia z zakresu medycyny i sztuki oraz etyki lekarskiej. Jest założycielką i opiekunem Koła Naukowego Humanistycznych Podstaw Medycyny, pierwszego tego rodzaju Koła Naukowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Lek. Paweł Sobczuk,  rezydent onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie oraz asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się leczeniem chorych na mięsaki tkanek miękkich i kości oraz nowotwory skóry, a także działalnością naukową w zakresie onkologii klinicznej i translacyjnej. Jest autorem ponad 20 pełnotekstowych publikacji naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz licznych prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego wiodącą tematyką badawczą są mięsaki tkanek miękkich, w tym złośliwy nowotwór z osłonek nerwów obwodowych (MPNST) – badania w tym zakresie stanowią podstawą aktualnie toczącego się przewodu doktorskiego. Ponadto w okresie pandemii COVID-19 był jednym z głównych badaczy w projektach dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na pacjentów z chorobą nowotworową realizowanych w ramach Sekcji Młodych Onkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. W ramach badań powstały dwie prace opublikowane w czołowych czasopismach i szeroko cytowane w środowisko medycznym – analiza dotycząca lęku towarzyszącego pandemii oraz druga analizująca stosunku pacjentów onkologicznych do szczepień, w tym przeciwko COVID-19.

Lista wszystkich laureatów: https://pulsmedycyny.pl/supertalenty-w-medycynie-2022-znamy-laureatow-konkursu-1153677