Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-24 .Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy posiadają napisy dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Adamczyk-Opałka, kinga.opalka@uckwum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 317 91 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

w Centralnym Szpitalu Klinicznym

 1. Podjazd o łagodnym nachyleniu usytuowany przy Bloku A od ul. Banacha – wejście do Przychodni Specjalistycznych.
  W przypadku Szpitalnej Izby Przyjęć wejście do izby jest możliwe z poziomu terenu, przy wejściu znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych.
 2. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych,
  wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Znajdują się w Bloku A w Przychodni Specjalistycznej na I piętrze (wjazd windą)  oraz w Bloku D – parter od strony Kaplicy.
 3. Wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na
  wózkach.
 4. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane na parkingu przed Blokiem A (9 miejsc) oraz przed Izbą Przyjęć Blok D (2 miejsca) oraz od strony ul. Bienieckiego (1 miejsce).
 5. Punkt informacyjny zlokalizowany jest w Rejestracji w Bloku A gdzie jest dostępny pracownik, który w razie wskaże drogę do właściwego miejsca na terenie placówki.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

1. Wejście główne do Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM zlokalizowane jest od ul. Bienieckiego (zgodnie z tablicami informacyjnymi).

2. Podjazd (pochylnia) o łagodnym nachyleniu usytuowany przy głównym wejściu od ul. Bienieckiego – wejście główne do Dziecięcego Szpitala Klinicznego oraz dojście z poziomu terenu od ul. Nielubowicza.

3. Miejsca parkingowe dla pacjentów DSK z orzeczeniem o niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych są (oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem poziomym i pionowym) zlokalizowane są na parkingu szpitalnym przed wejściem do Szpitala przy ul. Nielubowicza (4 miejsca) i 3 miejsca parkingowe przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym DSK. Łącznie DSK dysponuje 7 miejscami parkingowymi dla pacjentów z orzeczeniami o niepełnosprawności uprawnionych do miejsc parkingowych.
W parkingu podziemnym DSK brak jest wyznaczonych miejsc dla pacjentów z orzeczeniem o niepełnosprawności i ich opiekunów uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych.

4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu ogólno dostępnym, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku zlokalizowana na poziomie 0 po lewej stronie od Punktu Informacyjnego (pomieszczenie 001.O.D) oraz na każdym piętrze.

5. Wszystkie windy ogólnodostępne w DSK przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach, przyciski wyposażone w alfabet Braille’a.

6. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Zlokalizowany w Izbie Przyjęć Planowych.

7. Do budynku DSK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. Na czas pandemii Punkt Informacji DSK zlokalizowany na poziomie 0 został zawieszony.

w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus

 1. Wejście/wjazd dla osób niepełnosprawnych przez pawilon 20 przy sklepie ortopedycznym od ul. Oczki (w czasie epidemii zamknięte).
  Platforma dla osób niepełnosprawnych przy podjeździe na SOR od Kościoła Dzieciątka Jezus.
 2. Toalety:
  w Budynku 11 – dla osób niepełnosprawnych na 1 piętrze,
  w Budynku 12 – dla osób niepełnosprawnych na 1 piętrze,
  w Budynku 18 – przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  w Budynku 20 – dla osób niepełnosprawnych – przy Ambulatorium.
 3. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w płatnej strefie parkowania są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane w bliskiej okolicy SKDJ:
  od ul. Lindleya – 4 miejsca parkingowe,
  od ul. Oczki – przed Budynkiem 18 – 2 miejsca parkingowe,
  od ul. Nowogrodzkiej przy kościele – 3 miejsca parkingowe.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.