STAŻE, PRAKTYKI I WOLONTARIAT

Staże

Zasady odbywania staży cząstkowych w ramach stażu podyplomowego oraz staży kierunkowych do specjalizacji

Staże cząstkowe w ramach stażu podyplomowego oraz staże kierunkowe do specjalizacji mogą odbywać się wyłącznie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w przedmiotowym zakresie. Staże mogą rozpocząć się po zawarciu porozumienia z innym podmiotem leczniczym sporządzonym przez pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac – Staże i Szkolenia, w którym szczegółowo zostaną określone zasady i warunki ich odbywania.

Osoba ubiegająca się o staż na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu składa dokumenty w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac – Staże i szkolenia (wnioski składane do CSK i DSK – Centralny Szpital Kliniczny, blok B, parter, pok. 14), wnioski składane do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus należy składać w Pawilonie 19, I piętro, ul. Lindlya 4.

Komplet niezbędnych dokumentów zawiera:

   1. poprawnie wypełniony wniosek oraz zobowiązanie, tj.:
    A. w przypadku Wniosku w sprawie odbycia stażu cząstkowego – zawierający zgodę:
    – Koordynatora stażu,
    – Kierownika jednostki lub komórki przyjmującej na staż.
    B. w przypadku Wniosku w sprawie odbycia stażu kierunkowego – zawierający zgodę:
    – Kierownika jednostki lub komórki, w której ma się odbyć staż,
    – Kierownika jednostki lub komórki kierującej na staż,
   2. dokumenty potwierdzające:
    A. objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
    B. szczepienie przeciwko WZW typu B,
    C. odbycie szkolenia w zakresie przepisów BHP i ppoż,
    D. prawo wykonywania zawodu.
    E. podpisanego zobowiązania lekarza odbywającego staż.

W przypadku odbywania stażu w podmiocie leczniczym, który wymaga ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), Szpital nie pokrywa kosztów tego ubezpieczenia.

Wniosek złożony po terminie lub nieprawidłowo wypełniony, nie podlega rozpatrzeniu.

Praktyki

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WUM: 

Uniwersyteckie Centrum Klinicznej WUM ma podpisaną umowę z WUM dot. praktyk w związku z tym Studenci zobowiązani są tylko do dostarczenia wypełnionego wniosku o praktykę/wolontariat pobranego ze strony https://uckwum.pl/kariera/staze-praktyki-wolontariat/  i skierowania z WUM.

Wywiad epidemiologiczny jest zależny od wytycznych Kliniki do której student ubiega się o praktykę.
Kolejność wykonywanych czynności:
1. wydrukować wniosek ze strony UCK WUM;
2. udać się osobiście do Kliniki/Zakładu/Oddziału;
3. ustalić termin praktyki: lekarskie z Kierownikiem Kliniki, pielęgniarskie z Pielęgniarką Oddziałową;
4. otrzymać zgodę na wniosku;
5. otrzymać skierowanie z WUM;
6. wnioski należy składać do DSK i CSK na 14 dni przed planowanymi praktykami w lokalizacji Centralnym Szpitalu Klinicznym, blok B, pokój 14, ul. Banacha 1A;
7. wnioski składane do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (SKDJ) należy składać w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, Pawilon 19, I piętro, ul. Lindleya 4.

Wolontariat

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM możliwe jest odbycie wolontariatu, który realizowany jest na podstawie:

   1. Wniosku o wolontariat złożonego na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia, w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac w CSK, blok B, parter, pok. 14.
   2. Podpisanego zobowiązania osoby upoważnionej.
   3. Złożeniu dodatkowych dokumentów (w zależności od rodzaju wolontariatu – do uzgodnienia).
   4. Podpisanej umowy pomiędzy Szpitalem a Wolontariuszem.

Specjalizacje w trybie pozarezydenckim

Zasady odbywania specjalizacji w trybie pozarezydenckim w ramach umowy cywilnoprawnej /nieodpłatnej/

Osoba skierowana do odbycia specjalizacji na co najmniej  14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia składa dokumenty w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac (CSK, blok E, 2 piętro).

Komplet niezbędnych dokumentów zawiera:

   1. Podanie ( wraz z wydrukiem z SMK skierowania), do Dyrekcji UCK WUM zgodnie z lokalizacją o rozpoczęcie specjalizacji ze wskazaną datą, dziedziną  i jednostką lub komórką organizacyjną ( tj. klinika, zakład, oddział ), po podpisaniu przez kierownika (kliniki, zakładu, oddziału) i wyznaczeniu kierownika specjalizacji.
   2. Dokumenty potwierdzające:
    A. dyplom ukończenia studiów,
    B. prawo wykonywania zawodu,
    C. specjalizacje /jeżeli posiada/,
    D. tytuły naukowe,
    E. objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
    F. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
   3. Komplet dokumentów po uzyskaniu zgody Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej należy dostarczyć osobiście CSK, do Działu Spraw Pracowniczych i Płac (blok E, 2 piętro).
   4. Specjalizacja w Szpitalu jest realizowana na podstawie umowy o specjalizację zawartej między Szpitalem a Lekarzem (wzór umowy dostępny w sekcji Dokumenty do pobrania), w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego.
   5. Staże kierunkowe do specjalizacji mogą odbywać się w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w przedmiotowym zakresie (zasady odbywania staży w sekcji Praktyki i staże).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek w sprawie odbycia stażu podyplomowego UCK WUM
Wniosek w sprawie odbycia kursu do specjalizacji/stażu specjalizacyjnego UCK WUM
Wniosek  w sprawie odbycia wolontariatu/praktyki UCK WUM
Wniosek o staż kierunkowy z psychologii
Podanie dot. szkolenia zawodowego pielęgniarek UCK WUM
Wniosek o urlop szkoleniowy UCK WUM
Wzór umowy o specjalizację
Zobowiązanie – staż
Zobowiązanie – wolontariat