INFORMACJE O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Opublikowano dnia: 01.12.2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w jednej z naszych placówek (Szpitalny Oddział Ratunkowy Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie) w dniu 27 marca 2023 roku, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Wynikało ono z wtargnięcia osoby nieuprawnionej do pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie dla personelu medycznego, w którym znajdowała się dokumentacja medyczna pacjentów. Osoba ta wykonała zdjęcia okładek ww. dokumentacji, a następnie przesłała je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Udostępnione zdjęcia są nieczytelne i wykonane w ogólnie niskiej jakości. Zatem na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie konkretnych osób, których dane dotyczą.

Wobec powyższego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie (02-097), ul. Banacha 1a, NIP: 5220002529, REGON: 000288975, KRS: 0000073036 („UCK WUM”), po konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podjęło decyzję o dokonaniu zawiadomienia o naruszeniu w formie ogłoszenia publicznego.

Wskazane powyżej naruszenie obejmowało następujące kategorie Państwa danych osobowych:
– imię i nazwisko,
– PESEL,
– adres zamieszkania,
– seria dowodu osobistego,
– płeć,
– dane dotyczące zdrowia (wyniki Pani badań oraz przebieg leczenia), oraz
– dane kontaktowe.

Osoby, których dokumentacja medyczna została sfotografowana mogą napotkać znaczne niedogodności, polegające np. na:

  • poniesieniu przez te osoby dodatkowych kosztów, np. wyłudzenie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia,
  • kradzieży tożsamości, np. zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid),
  • próbie wyłudzenia pożyczki bądź kredytu w instytucjach pozabankowych, przez Internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,
  • narażeniu na znaczny stres bądź inne dolegliwości natury psychicznej,
  • uzyskaniu dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich danych o stanie zdrowia,
  • korzystaniu z przysługujących tym osobom praw obywatelskich, np. udziału w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego.

By ograniczyć ewentualne negatywne skutki utraty poufności ww. danych osobowych,
szczególnie nr PESEL, mogą Państwo zarejestrować się na stronach: https://www.bik.plhttps://www.bezpiecznypesel.pl lub skorzystać z oferty https://chronpesel.pl/. Możliwe jest również bezpłatne zastrzeżenie nr PESEL na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie lub zgłoszenie faktu naruszenia właściwym organom (Policji lub Prokuraturze) w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.

Jeżeli w związku z ujawnieniem szczególnej kategorii danych (danych dotyczących zdrowia) zostały naruszone Państwa dobra osobiste, w tym doznali Państwo jakiejkolwiek formy dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej, mogą Państwo skorzystać ze środków ochrony dóbr osobistych wskazanych w przepisach ustaw Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego.

Celem minimalizacji możliwości wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości, UCK WUM realizuje szeroko zakrojony audyt wewnętrzny całej organizacji, jak również dokonuje systematycznie zmiany formy dokumentacji medycznej na wyłącznie elektroniczną.

UCK WUM przeprasza za zaistniałą sytuację i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, mających zabezpieczyć Państwa prawa i wolności.

Wszelkie informacje oraz pytania dotyczące incydentu, jak również ewentualną potrzebę wsparcia prawnego lub faktycznego, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych UCK WUM – p. Wojciecha Brzostowskiego, tel.: +48 506 027 012, e-mai: iod@uckwum.pl.