Klinika Neurologii, kierowana przez prof. dr hab. n. med. Annę Kosterę – Pruszczyk  z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako jedyny oddział udarowy na Mazowszu i jeden z kilkunastu w Polsce, uzyskała dwukrotnie prestiżowy Certyfikat Diamentowy inicjatywy European Stroke Organization – Angels, będącej partnerem World Stroke Organization. Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się 26 lutego 2020 roku.

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. nauki i transferu technologii prof. Jadwiga Turło, Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Marcin Wojnar, Dyrektor CSK UCK WUM Maciej Zabelski, a także kierownicy katedr, klinik, zakładów i jednostek szpitala, w tym ściśle współpracujący z zespołem Kliniki Neurologii przy leczeniu pacjentów z udarem: kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej prof. Olgierd Rowiński z zespołem oraz kierownik Izby Przyjęć dr n. med. Ewa Opęchowska-Pacocha z zespołem, jak również zespół Kliniki Neurologii i jej przyjaciele.

Udar niedokrwienny mózgu jest drugą na świecie przyczyną zgonów i pierwszą przyczyną niepełnosprawności. W Polsce co roku odnotowywanych jest ok. 70 tysięcy nowych zachorowań, a prognozy mówią o 82,8 – 96,6 tys. udarów rocznie w 2025 roku.

Certyfikat Diamentowy potwierdza, że leczenie pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu, jak i opieka  w Oddziale Udarowym Katedry i Kliniki Neurologii CSK UCK WUM spełnia najwyższe standardy.

W Oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Oddział posiada 27 łóżek oraz 7 łóżek na Oddziale Intensywnej Opieki Neurologicznej ( OION).

„Współpraca szpitalnej Izby Przyjęć, Laboratorium Centralnego, Oddziału Udarowego Kliniki Neurologii i II Zakładu Radiologii, mieszczących się w szpitalu przy ul. Banacha, pozwoliła na optymalizację postępowania z pacjentem w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu. Dzięki temu leczenie przyczynowe jest wdrażane w możliwie krótkim czasie od przyjęcia pacjenta do szpitala. Średni czas „od drzwi do igły” (ang. door to needle time), czyli czas od pojawienia się pacjenta w szpitalnej Izbie Przyjęć do niezbędnych badań diagnostycznych (w tym badań obrazowych) i rozpoczęcia leczenia trombolitycznego w naszym szpitalu wynosi niespełna 30 minut. Ponad 35% pacjentów z udarem niedokrwiennym leczymy przyczynowo: trombolitycznie lub wewnątrznaczyniowo, podczas gdy w Polsce odsetek ten wynosi ok. 15%” – mówi prof. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Kliniki Neurologii CSK UCK WUM.

Zespół Kliniki Neurologii CSK UCK WUM realizuje na najwyższym poziomie zalecenia Europejskiego Towarzystwa Udarowego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dotyczące opieki w Oddziale Udarowym i prewencji wtórnej udaru, dzięki czemu Klinika już dwukrotnie otrzymała najwyższy Certyfikat Diamentowy inicjatywy Angels ESO.

Podczas spotkania odbyły się prezentacje:
– „Standard leczenia udaru niedokrwiennego mózgu” – prof. dr hab. n. med. Anny Kostery-Pruszczyk,
– „Leczenie udaru mózgu w CSK UCK WUM: rejestr ResQ” – dr n. med. Antoniego Ferensa
– „Trombektomia mechaniczna w leczeniu udaru niedokrwiennego” – dr n. med. Piotra Szczudlika.

„Celem Inicjatywy European Stroke Organization – Angels ( Acute Networks strivinG for ExceLlence in Stroke) jest: optymalizacja procesu leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu, zwiększenie liczby szpitali przystosowanych do leczenia udaru mózgu oraz poprawa i utrzymanie jakości leczenia w istniejących ośrodkach” – mówiła podczas spotkania Agnieszka Tymecka-Woszczerowicz z European Stroke Organization – Angels.
Przed spotkaniem odbyło się szkolenie dla zespołów ratownictwa medycznego prowadzone przez neurologów z Kliniki Neurologii CSK UCK WUM.