W dniu 30 kwietnia 2024 r. Minister Zdrowia skierował do Rektora WUM pismo, w którym poinformowano, że Ministerstwo podtrzymuje „dotychczasowe stanowisko w sprawie wskazujące na konieczność wypowiedzenia się przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego co do aktualności wskazania kandydata na rektora Uczelni po ocenie całokształtu okoliczności związanych z kandydaturą z uwzględnieniem zarówno kwestii formalnych jak również dobra i wizerunku Uczelni”.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że zwołanie posiedzenia Senatu jest niezbędne w celu dopełnienia procedury określonej w § 11 Statutu WUM. „Do czasu zakończenia tej procedury nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów na rektora z uwagi na to, że zawieszona uchwała skutkuje formalnym brakiem kandydata na rektora (a wobec rezygnacji z kandydowania obecnego Rektora brak jest osób, które mogą być wybrane)” – poinformowano w piśmie.

W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniem Ministra i procedurą przewidzianą w § 11 ust. 1 Statutu WUM, Rektor zwołał posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na dzień 13 maja 2024 r. Na posiedzenie w roli obserwatorów zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jego Magnificencja Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong podtrzymuje decyzję o wycofaniu się z kandydowania na stanowisko rektora kadencji 2024-2028.

– Wierzę, że dzięki temu rozwiązaniu uda nam się zakończyć spory i budować WUM jako miejsce, w którym ludzie są największym dobrem niezależnie od stanowiska i pozycji. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, których celem jest przeprowadzenie wiążących i przejrzystych wyborów, a tym samym dbałość o interes prawny i wizerunkowy WUM – dodaje Rektor.
___

19 kwietnia 2024 r., w związku z ukaraniem Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej karą dyscyplinarną za podejmowanie działań noszących znamiona mobbingu, Rektor WUM zgodnie z obowiązującym prawem zawiesił wykonanie uchwały Senatu nr 8/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wskazania Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej jako kandydatki na Rektora WUM jako naruszającej przepisy ustawy (§ 11 ust. 1 Statutu WUM). Tym samym uchwała nie wywołuje obecnie skutków prawnych i Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska nie posiada statusu kandydata w wyborach rektora WUM.