Informujemy, że w dniu 14 maja 2024 roku wydane zostało Zarządzenie nr 82/2024 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie zawieszenia wykonania uchwały nr 44 Senatu WUM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024/2028.

Zawieszenie nastąpiło z uwagi na naruszanie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą WUM przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j. z późn. zm.), przepisów Statutu WUM oraz ważnych interesów Uczelni.

Zarządzenie jest następstwem wczorajszej ( tj. 13 maja 2024 r.) decyzji Senatu WUM.