DOTACJE MINISTERSTWA ZDROWIA

Program wieloletni na lata 2023-2032 pn. „Narodowy Program Transplantacyjny”

„Zakup sprzętu i aparatury” – poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną

w 2022 r.

DOFINANSOWANIE: 499.518 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 501.651 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centralnego Szpitala Klinicznego:

Platforma hemodynamiczna do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych – 1 szt.

Moduł do bezprzewodowego, ciągłego monitorowania EEG (cEEG) – 1 szt.

Kardiomonitor kompatybilny z modułem do ciągłego monitorowania EEG (cEEG) – 1 szt.

Respirator transportowy – 1 szt.

Wideolaryngoskop przenośny – 4 szt.

Monitor poziomu zwiotczenia – 3 szt.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.”

 

DOFINANSOWANIE: 199 459 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 199 999 zł

Sprzęt zakupiony dla:

Kliniki Kardiologii CSK
oraz

Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki I Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Rejestrator typu Holter (bez akcesoriów) – 16 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – mankiety do pomiaru – 24 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – oprogramowanie do analizy – 1 kpl.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – inne – 92 szt.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 900 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 904 330 zł

Sprzęt zakupiony dla:
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 2 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Kliniki Kardiologii CSK:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 1 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 2 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 3 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Rządowy program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2023.

Zadanie: Dofinansowanie zakupu/wymiany sprzętu i aparatury medycznej

DOFINANSOWANIE: 1 066 337 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 255 161 zł

Sprzęt zakupiony dla Oddziału Klinicznego Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
wieża endoskopowa do zabiegów fetoskopowych – 1 szt.
ultrasonofraf –1 szt.
zestaw do zespołu TTS- łożysko na ścianie przedniej –1 szt.
kleszczyki do zabiegu usunięcia balonu z tchawicy płodu – 4 szt.

Narodowy Program Transplantacyjny
zadanie „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków
przeszczepiających wątrobę 

DOFINANSOWANIE: 2 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 022 433 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby CSK:
urządzenie do perfuzji mechanicznej wątroby
tor wizyjny 4K 3D ICG  z zestawem do obrazowania
zabiegów otwartych w systemie zieleni indocyjaninowej

PROGRAM WIELOLETNI: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”
dla pneumonologii na lata 2023-2024

DOFINANSOWANIE: 989 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 990 360 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK:
wideobronchoskop – 3 szt.
wideobronchoskop ultrasonograficzny – 2 szt.
sonda radialna USG (EBUS radialny) – 4 szt

Program Wieloletni: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”
– wymiana aparatów PET
dla Zakładu Medycyny Nuklearnej CSK

 

DOFINANSOWANIE: 15 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 15 745 797 zł

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia Programu polityki zdrowotnej służącemu wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.
Nazwa zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 63.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 59.961,60 zł

Sprzęt zakupiony w ramach dotacji dla Oddziału Klinicznego Neonatologii i Chorób Rzadkich to:
Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 10 sztuk
Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniająca całodzienną kontrolę temperatury – 3 sztuki
Przenośne lodówki – 2 sztuki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
Dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r. w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 850.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.026.000,00 zł
Sprzęt zakupiony ze środków publicznych dla Kliniki Chirurgii Serc, Klatki Piersiowej i Transplantologii, Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego: 
Aparat do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem
Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4)

DOFINANSOWANIE: 1 417 248 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 440 000 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt dla:
– Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego (Elektroencefalograf 1szt.)
– Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego (rozbudowa systemu Holter)
– Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus (RTG z ramieniem C 1 szt.)
– Poradni Leczenia Bólu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (Aparat USG 1 szt.)

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM celem dostosowania do obecnych standardów i potrzeb zdrowotnych pacjentów”

DOFINANSOWANIE: 23 367 860,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 23 743 000,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (obszar Pracowni Endoskopii, sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM poprzez unowocześnienie bazy lokalowej i sprzętowej”

DOFINANSOWANIE: 39 475 934,00 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 40 109 667,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe, przestrzeń ambulatoryjną, pracownie rehabilitacji kardiologicznej oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami kardiologicznymi.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 399 600,00 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:
Cystoskop giętki – 10 kpl.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”

DOFINANSOWANIE: 529 881 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 547 809 930,00 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje budowę nowego budynku szpitalnego oraz kompleksową modernizację części  istniejącej infrastruktury (zarówno budowlanej, jak i w zakresie zagospodarowania terenu) Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano również, zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, a także kompletnego wyposażenia niemedycznego modernizowanych i nowo powstałych obszarów. Realizacja inwestycji pozwoli w szczególności na stworzenie odpowiednich warunków do realizacji nowoczesnego i skutecznego leczenia wysokospecjalistycznego.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
zadanie pn.: „ Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 941 732,62 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 974 598,63 zł

Sprzęt zakupiony w ramach projektu:
Łóżka z wagą i materacami przeciwodleżynowymi – 3 szt.
Urządzenie do kontrolowanego zamrażania oraz oprogramowanie do archiwizacji przeszczepów
Separator komórkowy – 2 szt.
Sekwenator kapilarny do badania chimeryzmu
Zestaw pipet automatycznych
System monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych
Cieplarka – 4 szt.
Chłodziarko zamrażarka – 3 szt.
Zestaw do sterowania modułem analitycznym Vitek 2 (oprogramowanie, komputer oraz densytometr)
Wirówka
Zamrażarka niskotemperaturowa

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 4 808 188,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 873 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Bloku Operacyjnego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny:
Diatermia chirurgiczna z modułem arganowym i wyposażeniem – 15 sztuk
Stół operacyjny z wyposażeniem – 6 sztuk
Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą i wyposażeniem – 5 sztuk
Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
z największą aktywnością donacyjną

DOFINANSOWANIE: 877 441,34 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 884 591,35 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centralnego Szpitala Klinicznego:
Tromboelastometr – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna do pomiaru rzutu serca z małoinwazyjną i nieinwazyjną
technologia pomiaru rzutu serca saturacja tkankową i technologią HPI – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z wyposażeniem na wózku jezdnym – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z głowicą liniową – 1 szt.
Kalorymetr na wózku jezdnym – 1 szt.
Asystor kaszlu z wyposażeniem – 1 szt.
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 335 478,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 340 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Zakładu Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

przenośne detektory cyfrowe (ucyfrowienie analogowych aparatów RTG) – 1 sztuka

Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 1 836 187,01 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:

sekwenator NGS
2 szt. mikroskopów optycznych
zamrażarkę niskotemperaturową
4 szt. wirówek laboratoryjnych
komorę laminarną
system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2021

DOFINANSOWANIE: 1.000.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.017.275,93 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat USG przyłóżkowy z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat do TCD (do przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej) – 1 sztuka
Moduł transportowy monitorowania parametrów życiowych z wyposażeniem – 2 sztuki
Videobronchoskop z dużym kanałem roboczym, z torem wizyjnym, ssakiem i myjnią – 1 sztuka
Głowica liniowa (typu hokej) do aparatów USG – 1 sztuka

Narodowa Strategia Onkologiczna
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

DOFINANSOWANIE: 1.350.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.351.745,73 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii I Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Wideobronchoskop – 5 sztuk
Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca – 4 sztuki
Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)
Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym
Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y)  – 2 komplety
Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021         
Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii

DOFINANSOWANIE: 233.294,06 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 236.342,88 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z funkcją echokardiografii

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 328.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 329.000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego:

Urządzenie USG Doppler – 1 sztuka

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 1.780.619,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.787.395,12 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

Stół operacyjny przeznaczony do pobierania laparoskopowego
Urządzenie do wykonywania zabiegów endoskopowych
Kolumna laparoskopowa wraz z oprzyrządowaniem
Zestaw narzędzi chirurgicznych do pobierania laparoskopowego
Kolumna anestezjologiczna wraz z oprzyrządowaniem
Urządzenie USG Doppler

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej celem poprawy jakości świadczonych usług z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej”

DOFINANSOWANIE: 16 422 009 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 16 633 252 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2021-2022

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz  pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Neurologii z Oddziałem Udarowym w celu poprawy jakości świadczonych usług dla chorych z udarem mózgu, chorobami rzadkimi i demielinizacyjnymi”

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a)

DOFINANSOWANIE: 20 821 513 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 21 142 885 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2022-2023

Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentów, niezbędne zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące),  w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami neurologicznymi.

FUNDUSZ MEDYCZNY

Dotacja celowa na finansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. “Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

DOFINANSOWANIE: 106 024 792,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA INWESTYCJI: 106 024 792,00 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2024-2025

Celem głównym Programu inwestycyjnego jest zapewnienie odpowiednich warunków realizacji świadczeń diagnostyczno-leczniczych na rzecz pacjentów pediatrycznych, adekwatnych do poziomu specjalizacji oddziałów klinicznych Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK), a tym samym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości świadczeń. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację (odnowienie) i doposażenie (uzupełnienie) infrastruktury sprzętowej, a także modernizację infrastruktury technicznej.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.”

 

DOFINANSOWANIE: 199 459 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 199 999 zł

Sprzęt zakupiony dla:

Kliniki Kardiologii CSK
oraz

Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki I Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Rejestrator typu Holter (bez akcesoriów) – 16 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – mankiety do pomiaru – 24 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – oprogramowanie do analizy – 1 kpl.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – inne – 92 szt.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 900 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 904 330 zł

Sprzęt zakupiony dla:
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 2 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Kliniki Kardiologii CSK:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 1 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 2 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 3 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Rządowy program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2023.

Zadanie: Dofinansowanie zakupu/wymiany sprzętu i aparatury medycznej

DOFINANSOWANIE: 1 066 337 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 255 161 zł

Sprzęt zakupiony dla Oddziału Klinicznego Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
wieża endoskopowa do zabiegów fetoskopowych – 1 szt.
ultrasonofraf –1 szt.
zestaw do zespołu TTS- łożysko na ścianie przedniej –1 szt.
kleszczyki do zabiegu usunięcia balonu z tchawicy płodu – 4 szt.

Narodowy Program Transplantacyjny
zadanie „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków
przeszczepiających wątrobę 

DOFINANSOWANIE: 2 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 022 433 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby CSK:
urządzenie do perfuzji mechanicznej wątroby
tor wizyjny 4K 3D ICG  z zestawem do obrazowania
zabiegów otwartych w systemie zieleni indocyjaninowej

PROGRAM WIELOLETNI: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”
dla pneumonologii na lata 2023-2024

DOFINANSOWANIE: 989 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 990 360 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK:
wideobronchoskop – 3 szt.
wideobronchoskop ultrasonograficzny – 2 szt.
sonda radialna USG (EBUS radialny) – 4 szt

Program Wieloletni: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”
– wymiana aparatów PET
dla Zakładu Medycyny Nuklearnej CSK

 

DOFINANSOWANIE: 15 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 15 745 797 zł

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia Programu polityki zdrowotnej służącemu wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.
Nazwa zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 63.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 59.961,60 zł

Sprzęt zakupiony w ramach dotacji dla Oddziału Klinicznego Neonatologii i Chorób Rzadkich to:
Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 10 sztuk
Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniająca całodzienną kontrolę temperatury – 3 sztuki
Przenośne lodówki – 2 sztuki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
Dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r. w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 850.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.026.000,00 zł
Sprzęt zakupiony ze środków publicznych dla Kliniki Chirurgii Serc, Klatki Piersiowej i Transplantologii, Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego: 
Aparat do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem
Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4)

DOFINANSOWANIE: 1 417 248 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 440 000 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt dla:
– Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego (Elektroencefalograf 1szt.)
– Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego (rozbudowa systemu Holter)
– Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus (RTG z ramieniem C 1 szt.)
– Poradni Leczenia Bólu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (Aparat USG 1 szt.)

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM celem dostosowania do obecnych standardów i potrzeb zdrowotnych pacjentów”

DOFINANSOWANIE: 23 367 860,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 23 743 000,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (obszar Pracowni Endoskopii, sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM poprzez unowocześnienie bazy lokalowej i sprzętowej”

DOFINANSOWANIE: 39 475 934,00 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 40 109 667,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe, przestrzeń ambulatoryjną, pracownie rehabilitacji kardiologicznej oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami kardiologicznymi.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 399 600,00 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:
Cystoskop giętki – 10 kpl.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”

DOFINANSOWANIE: 529 881 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 547 809 930,00 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje budowę nowego budynku szpitalnego oraz kompleksową modernizację części  istniejącej infrastruktury (zarówno budowlanej, jak i w zakresie zagospodarowania terenu) Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano również, zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, a także kompletnego wyposażenia niemedycznego modernizowanych i nowo powstałych obszarów. Realizacja inwestycji pozwoli w szczególności na stworzenie odpowiednich warunków do realizacji nowoczesnego i skutecznego leczenia wysokospecjalistycznego.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
zadanie pn.: „ Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 941 732,62 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 974 598,63 zł

Sprzęt zakupiony w ramach projektu:
Łóżka z wagą i materacami przeciwodleżynowymi – 3 szt.
Urządzenie do kontrolowanego zamrażania oraz oprogramowanie do archiwizacji przeszczepów
Separator komórkowy – 2 szt.
Sekwenator kapilarny do badania chimeryzmu
Zestaw pipet automatycznych
System monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych
Cieplarka – 4 szt.
Chłodziarko zamrażarka – 3 szt.
Zestaw do sterowania modułem analitycznym Vitek 2 (oprogramowanie, komputer oraz densytometr)
Wirówka
Zamrażarka niskotemperaturowa

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 4 808 188,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 873 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Bloku Operacyjnego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny:
Diatermia chirurgiczna z modułem arganowym i wyposażeniem – 15 sztuk
Stół operacyjny z wyposażeniem – 6 sztuk
Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą i wyposażeniem – 5 sztuk
Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
z największą aktywnością donacyjną

DOFINANSOWANIE: 877 441,34 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 884 591,35 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centralnego Szpitala Klinicznego:
Tromboelastometr – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna do pomiaru rzutu serca z małoinwazyjną i nieinwazyjną
technologia pomiaru rzutu serca saturacja tkankową i technologią HPI – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z wyposażeniem na wózku jezdnym – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z głowicą liniową – 1 szt.
Kalorymetr na wózku jezdnym – 1 szt.
Asystor kaszlu z wyposażeniem – 1 szt.
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 335 478,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 340 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Zakładu Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

przenośne detektory cyfrowe (ucyfrowienie analogowych aparatów RTG) – 1 sztuka

Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 1 836 187,01 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:

sekwenator NGS
2 szt. mikroskopów optycznych
zamrażarkę niskotemperaturową
4 szt. wirówek laboratoryjnych
komorę laminarną
system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2021

DOFINANSOWANIE: 1.000.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.017.275,93 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat USG przyłóżkowy z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat do TCD (do przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej) – 1 sztuka
Moduł transportowy monitorowania parametrów życiowych z wyposażeniem – 2 sztuki
Videobronchoskop z dużym kanałem roboczym, z torem wizyjnym, ssakiem i myjnią – 1 sztuka
Głowica liniowa (typu hokej) do aparatów USG – 1 sztuka

Narodowa Strategia Onkologiczna
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

DOFINANSOWANIE: 1.350.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.351.745,73 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii I Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Wideobronchoskop – 5 sztuk
Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca – 4 sztuki
Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)
Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym
Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y)  – 2 komplety
Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021         
Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii

DOFINANSOWANIE: 233.294,06 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 236.342,88 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z funkcją echokardiografii

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 328.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 329.000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego:

Urządzenie USG Doppler – 1 sztuka

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 1.780.619,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.787.395,12 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

Stół operacyjny przeznaczony do pobierania laparoskopowego
Urządzenie do wykonywania zabiegów endoskopowych
Kolumna laparoskopowa wraz z oprzyrządowaniem
Zestaw narzędzi chirurgicznych do pobierania laparoskopowego
Kolumna anestezjologiczna wraz z oprzyrządowaniem
Urządzenie USG Doppler

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej celem poprawy jakości świadczonych usług z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej”

DOFINANSOWANIE: 16 422 009 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 16 633 252 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2021-2022

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz  pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Neurologii z Oddziałem Udarowym w celu poprawy jakości świadczonych usług dla chorych z udarem mózgu, chorobami rzadkimi i demielinizacyjnymi”

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a)

DOFINANSOWANIE: 20 821 513 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 21 142 885 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2022-2023

Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentów, niezbędne zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące),  w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami neurologicznymi.

FUNDUSZ MEDYCZNY

Dotacja celowa na finansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. “Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

DOFINANSOWANIE: 106 024 792,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA INWESTYCJI: 106 024 792,00 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2024-2025

Celem głównym Programu inwestycyjnego jest zapewnienie odpowiednich warunków realizacji świadczeń diagnostyczno-leczniczych na rzecz pacjentów pediatrycznych, adekwatnych do poziomu specjalizacji oddziałów klinicznych Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK), a tym samym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości świadczeń. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację (odnowienie) i doposażenie (uzupełnienie) infrastruktury sprzętowej, a także modernizację infrastruktury technicznej.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.”

 

DOFINANSOWANIE: 199 459 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 199 999 zł

Sprzęt zakupiony dla:

Kliniki Kardiologii CSK
oraz

Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki I Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Rejestrator typu Holter (bez akcesoriów) – 16 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – mankiety do pomiaru – 24 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – oprogramowanie do analizy – 1 kpl.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – inne – 92 szt.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 900 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 904 330 zł

Sprzęt zakupiony dla:
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 2 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Kliniki Kardiologii CSK:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 1 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 2 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 3 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Rządowy program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2023.

Zadanie: Dofinansowanie zakupu/wymiany sprzętu i aparatury medycznej

DOFINANSOWANIE: 1 066 337 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 255 161 zł

Sprzęt zakupiony dla Oddziału Klinicznego Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
wieża endoskopowa do zabiegów fetoskopowych – 1 szt.
ultrasonofraf –1 szt.
zestaw do zespołu TTS- łożysko na ścianie przedniej –1 szt.
kleszczyki do zabiegu usunięcia balonu z tchawicy płodu – 4 szt.

Narodowy Program Transplantacyjny
zadanie „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków
przeszczepiających wątrobę 

DOFINANSOWANIE: 2 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 022 433 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby CSK:
urządzenie do perfuzji mechanicznej wątroby
tor wizyjny 4K 3D ICG  z zestawem do obrazowania
zabiegów otwartych w systemie zieleni indocyjaninowej

PROGRAM WIELOLETNI: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”
dla pneumonologii na lata 2023-2024

DOFINANSOWANIE: 989 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 990 360 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK:
wideobronchoskop – 3 szt.
wideobronchoskop ultrasonograficzny – 2 szt.
sonda radialna USG (EBUS radialny) – 4 szt

Program Wieloletni: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”
– wymiana aparatów PET
dla Zakładu Medycyny Nuklearnej CSK

 

DOFINANSOWANIE: 15 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 15 745 797 zł

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia Programu polityki zdrowotnej służącemu wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.
Nazwa zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 63.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 59.961,60 zł

Sprzęt zakupiony w ramach dotacji dla Oddziału Klinicznego Neonatologii i Chorób Rzadkich to:
Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 10 sztuk
Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniająca całodzienną kontrolę temperatury – 3 sztuki
Przenośne lodówki – 2 sztuki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
Dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r. w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 850.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.026.000,00 zł
Sprzęt zakupiony ze środków publicznych dla Kliniki Chirurgii Serc, Klatki Piersiowej i Transplantologii, Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego: 
Aparat do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem
Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4)

DOFINANSOWANIE: 1 417 248 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 440 000 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt dla:
– Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego (Elektroencefalograf 1szt.)
– Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego (rozbudowa systemu Holter)
– Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus (RTG z ramieniem C 1 szt.)
– Poradni Leczenia Bólu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (Aparat USG 1 szt.)

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM celem dostosowania do obecnych standardów i potrzeb zdrowotnych pacjentów”

DOFINANSOWANIE: 23 367 860,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 23 743 000,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (obszar Pracowni Endoskopii, sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM poprzez unowocześnienie bazy lokalowej i sprzętowej”

DOFINANSOWANIE: 39 475 934,00 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 40 109 667,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe, przestrzeń ambulatoryjną, pracownie rehabilitacji kardiologicznej oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami kardiologicznymi.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 399 600,00 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:
Cystoskop giętki – 10 kpl.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”

DOFINANSOWANIE: 529 881 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 547 809 930,00 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje budowę nowego budynku szpitalnego oraz kompleksową modernizację części  istniejącej infrastruktury (zarówno budowlanej, jak i w zakresie zagospodarowania terenu) Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano również, zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, a także kompletnego wyposażenia niemedycznego modernizowanych i nowo powstałych obszarów. Realizacja inwestycji pozwoli w szczególności na stworzenie odpowiednich warunków do realizacji nowoczesnego i skutecznego leczenia wysokospecjalistycznego.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
zadanie pn.: „ Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 941 732,62 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 974 598,63 zł

Sprzęt zakupiony w ramach projektu:
Łóżka z wagą i materacami przeciwodleżynowymi – 3 szt.
Urządzenie do kontrolowanego zamrażania oraz oprogramowanie do archiwizacji przeszczepów
Separator komórkowy – 2 szt.
Sekwenator kapilarny do badania chimeryzmu
Zestaw pipet automatycznych
System monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych
Cieplarka – 4 szt.
Chłodziarko zamrażarka – 3 szt.
Zestaw do sterowania modułem analitycznym Vitek 2 (oprogramowanie, komputer oraz densytometr)
Wirówka
Zamrażarka niskotemperaturowa

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 4 808 188,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 873 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Bloku Operacyjnego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny:
Diatermia chirurgiczna z modułem arganowym i wyposażeniem – 15 sztuk
Stół operacyjny z wyposażeniem – 6 sztuk
Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą i wyposażeniem – 5 sztuk
Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
z największą aktywnością donacyjną

DOFINANSOWANIE: 877 441,34 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 884 591,35 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centralnego Szpitala Klinicznego:
Tromboelastometr – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna do pomiaru rzutu serca z małoinwazyjną i nieinwazyjną
technologia pomiaru rzutu serca saturacja tkankową i technologią HPI – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z wyposażeniem na wózku jezdnym – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z głowicą liniową – 1 szt.
Kalorymetr na wózku jezdnym – 1 szt.
Asystor kaszlu z wyposażeniem – 1 szt.
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 335 478,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 340 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Zakładu Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

przenośne detektory cyfrowe (ucyfrowienie analogowych aparatów RTG) – 1 sztuka

Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 1 836 187,01 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:

sekwenator NGS
2 szt. mikroskopów optycznych
zamrażarkę niskotemperaturową
4 szt. wirówek laboratoryjnych
komorę laminarną
system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2021

DOFINANSOWANIE: 1.000.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.017.275,93 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat USG przyłóżkowy z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat do TCD (do przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej) – 1 sztuka
Moduł transportowy monitorowania parametrów życiowych z wyposażeniem – 2 sztuki
Videobronchoskop z dużym kanałem roboczym, z torem wizyjnym, ssakiem i myjnią – 1 sztuka
Głowica liniowa (typu hokej) do aparatów USG – 1 sztuka

Narodowa Strategia Onkologiczna
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

DOFINANSOWANIE: 1.350.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.351.745,73 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii I Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Wideobronchoskop – 5 sztuk
Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca – 4 sztuki
Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)
Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym
Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y)  – 2 komplety
Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021         
Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii

DOFINANSOWANIE: 233.294,06 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 236.342,88 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z funkcją echokardiografii

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 328.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 329.000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego:

Urządzenie USG Doppler – 1 sztuka

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 1.780.619,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.787.395,12 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

Stół operacyjny przeznaczony do pobierania laparoskopowego
Urządzenie do wykonywania zabiegów endoskopowych
Kolumna laparoskopowa wraz z oprzyrządowaniem
Zestaw narzędzi chirurgicznych do pobierania laparoskopowego
Kolumna anestezjologiczna wraz z oprzyrządowaniem
Urządzenie USG Doppler

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej celem poprawy jakości świadczonych usług z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej”

DOFINANSOWANIE: 16 422 009 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 16 633 252 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2021-2022

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz  pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Neurologii z Oddziałem Udarowym w celu poprawy jakości świadczonych usług dla chorych z udarem mózgu, chorobami rzadkimi i demielinizacyjnymi”

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a)

DOFINANSOWANIE: 20 821 513 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 21 142 885 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2022-2023

Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentów, niezbędne zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące),  w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami neurologicznymi.

FUNDUSZ MEDYCZNY

Dotacja celowa na finansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. “Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

DOFINANSOWANIE: 106 024 792,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA INWESTYCJI: 106 024 792,00 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2024-2025

Celem głównym Programu inwestycyjnego jest zapewnienie odpowiednich warunków realizacji świadczeń diagnostyczno-leczniczych na rzecz pacjentów pediatrycznych, adekwatnych do poziomu specjalizacji oddziałów klinicznych Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK), a tym samym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości świadczeń. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację (odnowienie) i doposażenie (uzupełnienie) infrastruktury sprzętowej, a także modernizację infrastruktury technicznej.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.”

 

DOFINANSOWANIE: 199 459 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 199 999 zł

Sprzęt zakupiony dla:

Kliniki Kardiologii CSK
oraz

Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki I Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Rejestrator typu Holter (bez akcesoriów) – 16 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – mankiety do pomiaru – 24 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – oprogramowanie do analizy – 1 kpl.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – inne – 92 szt.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 900 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 904 330 zł

Sprzęt zakupiony dla:
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 2 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Kliniki Kardiologii CSK:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 1 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 2 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 3 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Rządowy program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2023.

Zadanie: Dofinansowanie zakupu/wymiany sprzętu i aparatury medycznej

DOFINANSOWANIE: 1 066 337 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 255 161 zł

Sprzęt zakupiony dla Oddziału Klinicznego Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
wieża endoskopowa do zabiegów fetoskopowych – 1 szt.
ultrasonofraf –1 szt.
zestaw do zespołu TTS- łożysko na ścianie przedniej –1 szt.
kleszczyki do zabiegu usunięcia balonu z tchawicy płodu – 4 szt.

Narodowy Program Transplantacyjny
zadanie „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków
przeszczepiających wątrobę 

DOFINANSOWANIE: 2 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 022 433 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby CSK:
urządzenie do perfuzji mechanicznej wątroby
tor wizyjny 4K 3D ICG  z zestawem do obrazowania
zabiegów otwartych w systemie zieleni indocyjaninowej

PROGRAM WIELOLETNI: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”
dla pneumonologii na lata 2023-2024

DOFINANSOWANIE: 989 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 990 360 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK:
wideobronchoskop – 3 szt.
wideobronchoskop ultrasonograficzny – 2 szt.
sonda radialna USG (EBUS radialny) – 4 szt

Program Wieloletni: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”
– wymiana aparatów PET
dla Zakładu Medycyny Nuklearnej CSK

 

DOFINANSOWANIE: 15 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 15 745 797 zł

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia Programu polityki zdrowotnej służącemu wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.
Nazwa zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 63.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 59.961,60 zł

Sprzęt zakupiony w ramach dotacji dla Oddziału Klinicznego Neonatologii i Chorób Rzadkich to:
Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 10 sztuk
Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniająca całodzienną kontrolę temperatury – 3 sztuki
Przenośne lodówki – 2 sztuki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
Dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r. w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 850.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.026.000,00 zł
Sprzęt zakupiony ze środków publicznych dla Kliniki Chirurgii Serc, Klatki Piersiowej i Transplantologii, Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego: 
Aparat do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem
Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4)

DOFINANSOWANIE: 1 417 248 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 440 000 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt dla:
– Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego (Elektroencefalograf 1szt.)
– Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego (rozbudowa systemu Holter)
– Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus (RTG z ramieniem C 1 szt.)
– Poradni Leczenia Bólu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (Aparat USG 1 szt.)

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM celem dostosowania do obecnych standardów i potrzeb zdrowotnych pacjentów”

DOFINANSOWANIE: 23 367 860,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 23 743 000,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (obszar Pracowni Endoskopii, sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM poprzez unowocześnienie bazy lokalowej i sprzętowej”

DOFINANSOWANIE: 39 475 934,00 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 40 109 667,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe, przestrzeń ambulatoryjną, pracownie rehabilitacji kardiologicznej oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami kardiologicznymi.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 399 600,00 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:
Cystoskop giętki – 10 kpl.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”

DOFINANSOWANIE: 529 881 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 547 809 930,00 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje budowę nowego budynku szpitalnego oraz kompleksową modernizację części  istniejącej infrastruktury (zarówno budowlanej, jak i w zakresie zagospodarowania terenu) Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano również, zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, a także kompletnego wyposażenia niemedycznego modernizowanych i nowo powstałych obszarów. Realizacja inwestycji pozwoli w szczególności na stworzenie odpowiednich warunków do realizacji nowoczesnego i skutecznego leczenia wysokospecjalistycznego.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
zadanie pn.: „ Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 941 732,62 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 974 598,63 zł

Sprzęt zakupiony w ramach projektu:
Łóżka z wagą i materacami przeciwodleżynowymi – 3 szt.
Urządzenie do kontrolowanego zamrażania oraz oprogramowanie do archiwizacji przeszczepów
Separator komórkowy – 2 szt.
Sekwenator kapilarny do badania chimeryzmu
Zestaw pipet automatycznych
System monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych
Cieplarka – 4 szt.
Chłodziarko zamrażarka – 3 szt.
Zestaw do sterowania modułem analitycznym Vitek 2 (oprogramowanie, komputer oraz densytometr)
Wirówka
Zamrażarka niskotemperaturowa

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 4 808 188,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 873 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Bloku Operacyjnego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny:
Diatermia chirurgiczna z modułem arganowym i wyposażeniem – 15 sztuk
Stół operacyjny z wyposażeniem – 6 sztuk
Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą i wyposażeniem – 5 sztuk
Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
z największą aktywnością donacyjną

DOFINANSOWANIE: 877 441,34 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 884 591,35 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centralnego Szpitala Klinicznego:
Tromboelastometr – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna do pomiaru rzutu serca z małoinwazyjną i nieinwazyjną
technologia pomiaru rzutu serca saturacja tkankową i technologią HPI – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z wyposażeniem na wózku jezdnym – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z głowicą liniową – 1 szt.
Kalorymetr na wózku jezdnym – 1 szt.
Asystor kaszlu z wyposażeniem – 1 szt.
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 335 478,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 340 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Zakładu Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

przenośne detektory cyfrowe (ucyfrowienie analogowych aparatów RTG) – 1 sztuka

Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 1 836 187,01 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:

sekwenator NGS
2 szt. mikroskopów optycznych
zamrażarkę niskotemperaturową
4 szt. wirówek laboratoryjnych
komorę laminarną
system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2021

DOFINANSOWANIE: 1.000.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.017.275,93 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat USG przyłóżkowy z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat do TCD (do przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej) – 1 sztuka
Moduł transportowy monitorowania parametrów życiowych z wyposażeniem – 2 sztuki
Videobronchoskop z dużym kanałem roboczym, z torem wizyjnym, ssakiem i myjnią – 1 sztuka
Głowica liniowa (typu hokej) do aparatów USG – 1 sztuka

Narodowa Strategia Onkologiczna
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

DOFINANSOWANIE: 1.350.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.351.745,73 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii I Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Wideobronchoskop – 5 sztuk
Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca – 4 sztuki
Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)
Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym
Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y)  – 2 komplety
Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021         
Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii

DOFINANSOWANIE: 233.294,06 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 236.342,88 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z funkcją echokardiografii

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 328.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 329.000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego:

Urządzenie USG Doppler – 1 sztuka

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 1.780.619,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.787.395,12 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

Stół operacyjny przeznaczony do pobierania laparoskopowego
Urządzenie do wykonywania zabiegów endoskopowych
Kolumna laparoskopowa wraz z oprzyrządowaniem
Zestaw narzędzi chirurgicznych do pobierania laparoskopowego
Kolumna anestezjologiczna wraz z oprzyrządowaniem
Urządzenie USG Doppler

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej celem poprawy jakości świadczonych usług z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej”

DOFINANSOWANIE: 16 422 009 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 16 633 252 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2021-2022

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz  pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Neurologii z Oddziałem Udarowym w celu poprawy jakości świadczonych usług dla chorych z udarem mózgu, chorobami rzadkimi i demielinizacyjnymi”

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a)

DOFINANSOWANIE: 20 821 513 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 21 142 885 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2022-2023

Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentów, niezbędne zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące),  w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami neurologicznymi.

FUNDUSZ MEDYCZNY

Dotacja celowa na finansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. “Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

DOFINANSOWANIE: 106 024 792,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA INWESTYCJI: 106 024 792,00 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2024-2025

Celem głównym Programu inwestycyjnego jest zapewnienie odpowiednich warunków realizacji świadczeń diagnostyczno-leczniczych na rzecz pacjentów pediatrycznych, adekwatnych do poziomu specjalizacji oddziałów klinicznych Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK), a tym samym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości świadczeń. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację (odnowienie) i doposażenie (uzupełnienie) infrastruktury sprzętowej, a także modernizację infrastruktury technicznej.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.”

 

DOFINANSOWANIE: 199 459 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 199 999 zł

Sprzęt zakupiony dla:

Kliniki Kardiologii CSK
oraz

Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki I Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Rejestrator typu Holter (bez akcesoriów) – 16 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – mankiety do pomiaru – 24 szt.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – oprogramowanie do analizy – 1 kpl.
Akcesoria do rejestratora typu Holter – inne – 92 szt.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
zadanie „Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 900 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 904 330 zł

Sprzęt zakupiony dla:
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej SKDJ:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 2 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Kliniki Kardiologii CSK:

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 1 szt.
System monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 2 szt.
Platforma hemodynamiczna – 2 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 3 szt.
System stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Rządowy program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2023.

Zadanie: Dofinansowanie zakupu/wymiany sprzętu i aparatury medycznej

DOFINANSOWANIE: 1 066 337 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 255 161 zł

Sprzęt zakupiony dla Oddziału Klinicznego Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
wieża endoskopowa do zabiegów fetoskopowych – 1 szt.
ultrasonofraf –1 szt.
zestaw do zespołu TTS- łożysko na ścianie przedniej –1 szt.
kleszczyki do zabiegu usunięcia balonu z tchawicy płodu – 4 szt.

Narodowy Program Transplantacyjny
zadanie „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków
przeszczepiających wątrobę 

DOFINANSOWANIE: 2 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 022 433 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby CSK:
urządzenie do perfuzji mechanicznej wątroby
tor wizyjny 4K 3D ICG  z zestawem do obrazowania
zabiegów otwartych w systemie zieleni indocyjaninowej

PROGRAM WIELOLETNI: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”
dla pneumonologii na lata 2023-2024

DOFINANSOWANIE: 989 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 990 360 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK:
wideobronchoskop – 3 szt.
wideobronchoskop ultrasonograficzny – 2 szt.
sonda radialna USG (EBUS radialny) – 4 szt

Program Wieloletni: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA
zadanie „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”
– wymiana aparatów PET
dla Zakładu Medycyny Nuklearnej CSK

 

DOFINANSOWANIE: 15 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 15 745 797 zł

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia Programu polityki zdrowotnej służącemu wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.
Nazwa zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 63.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 59.961,60 zł

Sprzęt zakupiony w ramach dotacji dla Oddziału Klinicznego Neonatologii i Chorób Rzadkich to:
Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 10 sztuk
Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniająca całodzienną kontrolę temperatury – 3 sztuki
Przenośne lodówki – 2 sztuki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
Dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r. w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 850.000,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.026.000,00 zł
Sprzęt zakupiony ze środków publicznych dla Kliniki Chirurgii Serc, Klatki Piersiowej i Transplantologii, Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego: 
Aparat do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem
Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4)

DOFINANSOWANIE: 1 417 248 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 440 000 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt dla:
– Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego (Elektroencefalograf 1szt.)
– Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego (rozbudowa systemu Holter)
– Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus (RTG z ramieniem C 1 szt.)
– Poradni Leczenia Bólu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (Aparat USG 1 szt.)

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM celem dostosowania do obecnych standardów i potrzeb zdrowotnych pacjentów”

DOFINANSOWANIE: 23 367 860,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 23 743 000,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (obszar Pracowni Endoskopii, sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM poprzez unowocześnienie bazy lokalowej i sprzętowej”

DOFINANSOWANIE: 39 475 934,00 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 40 109 667,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 – 2025

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe, przestrzeń ambulatoryjną, pracownie rehabilitacji kardiologicznej oraz pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano – instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie niezbędnych nadzorów.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami kardiologicznymi.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 399 600,00 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:
Cystoskop giętki – 10 kpl.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”

DOFINANSOWANIE: 529 881 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 547 809 930,00 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje budowę nowego budynku szpitalnego oraz kompleksową modernizację części  istniejącej infrastruktury (zarówno budowlanej, jak i w zakresie zagospodarowania terenu) Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano również, zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, a także kompletnego wyposażenia niemedycznego modernizowanych i nowo powstałych obszarów. Realizacja inwestycji pozwoli w szczególności na stworzenie odpowiednich warunków do realizacji nowoczesnego i skutecznego leczenia wysokospecjalistycznego.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
zadanie pn.: „ Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.”

DOFINANSOWANIE: 1 941 732,62 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 974 598,63 zł

Sprzęt zakupiony w ramach projektu:
Łóżka z wagą i materacami przeciwodleżynowymi – 3 szt.
Urządzenie do kontrolowanego zamrażania oraz oprogramowanie do archiwizacji przeszczepów
Separator komórkowy – 2 szt.
Sekwenator kapilarny do badania chimeryzmu
Zestaw pipet automatycznych
System monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych
Cieplarka – 4 szt.
Chłodziarko zamrażarka – 3 szt.
Zestaw do sterowania modułem analitycznym Vitek 2 (oprogramowanie, komputer oraz densytometr)
Wirówka
Zamrażarka niskotemperaturowa

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 4 808 188,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 873 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Bloku Operacyjnego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny:
Diatermia chirurgiczna z modułem arganowym i wyposażeniem – 15 sztuk
Stół operacyjny z wyposażeniem – 6 sztuk
Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą i wyposażeniem – 5 sztuk
Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
z największą aktywnością donacyjną

DOFINANSOWANIE: 877 441,34 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 884 591,35 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centralnego Szpitala Klinicznego:
Tromboelastometr – 1 szt.
Platforma hemodynamiczna do pomiaru rzutu serca z małoinwazyjną i nieinwazyjną
technologia pomiaru rzutu serca saturacja tkankową i technologią HPI – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z wyposażeniem na wózku jezdnym – 1 szt.
Ultrasonograf przenośny z głowicą liniową – 1 szt.
Kalorymetr na wózku jezdnym – 1 szt.
Asystor kaszlu z wyposażeniem – 1 szt.
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 335 478,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 340 000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Zakładu Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

przenośne detektory cyfrowe (ucyfrowienie analogowych aparatów RTG) – 1 sztuka

Celem zadania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy, ciągły, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim pacjentom szpitala.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zadania pn.:
„Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków
w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowa Strategia Onkologiczna”.

DOFINANSOWANIE: 1 836 187,01 zł

Zakres realizowanego zakupu ze środków publicznych obejmuje:

sekwenator NGS
2 szt. mikroskopów optycznych
zamrażarkę niskotemperaturową
4 szt. wirówek laboratoryjnych
komorę laminarną
system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2021

DOFINANSOWANIE: 1.000.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.017.275,93 zł

Sprzęt zakupiony dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat USG przyłóżkowy z wyposażeniem – 1 sztuka
Aparat do TCD (do przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej) – 1 sztuka
Moduł transportowy monitorowania parametrów życiowych z wyposażeniem – 2 sztuki
Videobronchoskop z dużym kanałem roboczym, z torem wizyjnym, ssakiem i myjnią – 1 sztuka
Głowica liniowa (typu hokej) do aparatów USG – 1 sztuka

Narodowa Strategia Onkologiczna
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

DOFINANSOWANIE: 1.350.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.351.745,73 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii I Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Wideobronchoskop – 5 sztuk
Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca – 4 sztuki
Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)
Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym
Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y)  – 2 komplety
Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021         
Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii

DOFINANSOWANIE: 233.294,06 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 236.342,88 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego:

Aparat USG z funkcją echokardiografii

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 328.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 329.000,00 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego:

Urządzenie USG Doppler – 1 sztuka

Program wieloletni na lata 2011-2021 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r.

DOFINANSOWANIE: 1.780.619,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.787.395,12 zł

Sprzęt zakupiony dla Kliniki Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus:

Stół operacyjny przeznaczony do pobierania laparoskopowego
Urządzenie do wykonywania zabiegów endoskopowych
Kolumna laparoskopowa wraz z oprzyrządowaniem
Zestaw narzędzi chirurgicznych do pobierania laparoskopowego
Kolumna anestezjologiczna wraz z oprzyrządowaniem
Urządzenie USG Doppler

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej celem poprawy jakości świadczonych usług z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej”

DOFINANSOWANIE: 16 422 009 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 16 633 252 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2021-2022

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (sale chorych, zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz  pomieszczenia towarzyszące), w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych i towarzyszących, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Neurologii z Oddziałem Udarowym w celu poprawy jakości świadczonych usług dla chorych z udarem mózgu, chorobami rzadkimi i demielinizacyjnymi”

Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(w Lokalizacji Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a)

DOFINANSOWANIE: 20 821 513 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 21 142 885 zł

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2022-2023

Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje modernizację infrastruktury Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentów, niezbędne zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia towarzyszące),  w tym: przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych obszarów, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych na rzecz pacjentów z chorobami neurologicznymi.