Szanowni Państwo!
Członkowie Społeczności Akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego! W związku z ustaleniami komisji antymobbingowej, popartymi zewnętrzną ekspertyzą prawną, podjąłem decyzję o ukaraniu Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej karą dyscyplinarną upomnienia za przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności zawodu nauczyciela akademickiego (art. 275 ust. 1 w zw. z art. 282 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

WUM to szczególne miejsce, w którym niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania o znamionach mobbingu. Jesteśmy tu po to, by kształcić nowe pokolenia medyków, którzy w przyszłości będą odpowiadali za zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też naszą powinnością jest wyznaczanie najwyższych standardów i praktyk w relacjach międzyludzkich. Wierzę w te wartości i będę ich bronił.

Jednocześnie informuję, że w związku z udzieloną karą upomnienia Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska utraciła z dniem 19 kwietnia 2024 r. prawo ubiegania się o funkcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) oraz została odwołana ze stanowiska prorektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z uwagi na brak spełniania przesłanek ustawowych do pełnienia tej funkcji (art. 32 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Aby nie zarzucono mi, że jest to sposób na wygranie wyborów rektorskich na kadencję 2024-2028, niniejszym informuję, że złożyłem w dniu dzisiejszym rezygnację z kandydowania w wyborach na stanowisko rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nie mam wątpliwości, że najcenniejszą wartością naszej Uczelni są ludzie, a największą inwestycją jest uczenie szacunku do drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawa, 19 kwietnia 2024 roku