Nowe możliwości wysokospecjalistycznego leczenia pacjentów kardiologicznych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zakończyło kolejną inwestycję zrealizowaną dzięki środkom otrzymanym z Unii Europejskiej,  Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz środkom własnym. Pozwoliły one na rozbudowanie i kompleksowe wyposażenie  KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII Z CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO ZATOROWEJ SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS.

W piątek 13 maja 2022 odbyło się uroczyste otwarcie nowej części kliniki. Gospodarzem uroczystości był prof. Piotr Pruszczyk kierownik rozbudowanej kliniki i Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, a gośćmi m.in. przedstawiciel MEiN, prezes NFZ i władze WUM.

Nowa infrastruktura kliniki pozwoli na zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, przyczyniając się do zapewnienia kompleksowej, wysokospecjalistycznej opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia. Nowa część Kliniki mieści nowocześnie wyposażoną Pracownię Elektrofizjologii, oraz niezbędne zaplecze diagnostyczne pozwalające na zapewnienie skoordynowanej opieki medycznej.

Nowe skrzydło kliniki to efekt drugiego etapu remontu i rozbudowy ponad 100-letniego budynku, którego celem było stworzenie nowocześnie wyposażonej pracowni elektrofizjologii. Przeprowadza się tutaj diagnostykę zaburzeń rytmu serca, wykonuje zaawansowane procedury ablacyjne oraz implantację pełnego zakresu urządzeń wszczepialnych. W ramach rozbudowy w klinice została również zwiększona liczba łóżek oraz unowocześniono inne pracownie.

Zakończenie remontu pozwoli na zwiększenie liczby realizowanych zaawansowanych procedur medycznych. Rozbudowa i kompleksowe wyposażenie Kliniki to inwestycja o wartości ponad 16 mln zł, w tym środki unijne i Ministerstwa Zdrowia stanowiły kwotę ponad 10,4 mln zł, ponad 2 mln zł stanowiła dotacja pozyskana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozostałe wydatki poniesione zostały ze środków własnych UCK WUM.
Inwestycja została realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, „Specjalistyczna Kardiologia w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”. IX Osi Priorytetowej – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych jako przedsięwzięcie wpisujące się działania mające na celu wsparcie szpitali ponadregionalnych, udzielających udzielających wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób z chorobami układu krążenia.

Fot.: WUM