Wojewoda mazowiecki, Mariusz Frankowski powołał na kolejną kadencję do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej prof. Jolantę Kunikowską kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia oraz właściwym konsultantem krajowym, po zasięgnięciu opinii samorządów zawodowych. Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego. Rolą konsultantów jest też przygotowanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach.