Ministerstwo Zdrowia realizuje nowy projekt zatytułowany „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”. Projekt o wartości 5 900 000 zł współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Główną intencją projektu jest zwiększenie liczby identyfikowanych i kwalifikowanych zmarłych dawców narządów i tkanek, w szczególności tkanek oka, m.in. w oddziałach intensywnej terapii i oddziałach udarowych na terenie całego kraju. Jednocześnie celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności koordynatorów transplantacyjnych, a także kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Jednym z pierwszych działań projektu jest konferencja pt. „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek – wyzwania i szanse”, która odbędzie się 10 września br. Konferencja będzie forum do dyskusji specjalistów, kierowników podmiotów leczniczych i koordynatorów transplantacyjnych, aby razem pochylić się nad problemem, zbyt małej liczby rzeczywistych dawców. Rozpocznie ona wspólny proces tworzenia zunifikowanego szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz wspólnego wdrażania projektu.
Program konferencji>>

 Zgłoś swój udziału w konferencji.