Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Obecnie, po decyzji  Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w grudniu 2020 r. całkowita wartość projektu wynosi 360 mln, z czego 314,9 mln zł to środki europejskie, blisko 30 mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 360 mln zł, z czego 314,9 mln zł to środki europejskie, blisko 30 mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

Jak walczymy z COVID-19 w UCK WUM dzięki projektowi

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z partnerów powyższego projektu, co pozwoliło na doposażenie w sprzęt medyczny oraz zakup niezbędnego asortymentu służącego efektywnemu procesowi diagnostyki osób podejrzanych o zakażenie, skutecznemu leczeniu osób chorych na SARS-Cov-2 oraz zabezpieczającego personel medyczny. Dzięki udziałowi w projekcie każdy z Zakładów Leczniczych UCK WUM otrzymał wsparcie, zarówno finansowe, jak i rzeczowe (na podstawie umów darowizny i umów dzierżawy na 5 lat).

Cel realizacji działań w UCK WUM jest zgodny z celem projektu, którym jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2. Zabezpieczenie we właściwą i w wystarczającej ilości infrastrukturę sprzętową i asortyment, w tym środki do dezynfekcji, leki, środki ochrony osobistej pozwolą także na ograniczenie rozprzestrzenia się wirusa i liczebności osób zakażonych.

Dzięki projektowi możliwe było zapewnienie właściwych środków ochrony osobistej, w tym:

 • Różnego typu kombinezony i fartuchy w ilości 29345 sztuk o wartości blisko 1,6 mln zł;
 • Maski ochronne – 113 020 sztuk za kwotę blisko 400 tys. zł;
 • Rękawiczki jednorazowe – 3070 par o wartości ponad 164 tys. zł;
 • Przyłbice ochronne – 200 szt. o wartości ok. 2 tys zł.
 • Ciśnieniomierze i termometry – łącznie 40 sztuk o wartości ok. 6 tys. zł

Ponadto, w ramach projektu możliwe było zakupienie specjalistycznego sprzętu medycznego o łącznej wartości ponad 757 tys. zł:

 • 2 szt. kapnografów;
 • 6 szt. respiratorów transportowych;
 • System monitorowania pacjentów na 3 stanowiskach monitorowanych;
 • 2 szt. aparatów USG;
 • 13 zestawów pomp strzykawkowych;
 • 10 materacy przeciwodleżynowych.

Projekt przewiduje także wsparcie w formie darowizny i użyczenia sprzętu i aparatury medycznej. UCK WUM otrzymało jako darowiznę sprzęt za łączną kwotę ponad 220 tys. zł oraz możliwość bezkosztowego użytkowania w ciągu 5 lat sprzęt o wartości blisko 2,9 mln zł.

W ramach ww. rzeczowego wsparcia znalazły się:

Użyczenie

Darowizna
 Aparaty RTG  2  Ciśnieniomierze  24
 Łóżka OIOM z materacem przeciwodleżynowym i szafką przyłóżkową  20  Pulsoksymetr  10
 Kardiomonitory  10  Reduktory  30
 Centrala monitorująca pacjentów  2  Kamera termowizyjna  2

mapadotacji.gov.pl