Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

05.02.2020

Z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej infrastruktury towarzyszącej, pozwalającej na zapewnienie odpowiednich mocy energii elektrycznej i cieplnej oraz skoordynowania prac z dostawami specjalistycznej aparatury medycznej, realizacja projektu została wydłużona do końca III kwartału 2020 roku.

Prace budowlano-instalacyjne trwają.

20.02.2019

Pod koniec lutego 2020 stan prac jest następujący:

 

Zakończono albo są na ukończeniu (w zależności od poziomu budynku) prace obejmujące wykonanie ścian działowych, ścian murowanych i żelbetowych oraz stropów. Zaawansowane są także prace związane z wykonaniem dachu.

31.10.2019 r.

Postęp prac jest znaczący – prace murowe są zakończone, trwa montaż stolarki okiennej zewnętrznej, pokrycia dachowego, prace instalacyjne wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

    

13.08.2018 r.

Z początkiem czerwca 2018 wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy i rozpoczął realizację przedmiotu umowy.

Teren inwestycji został ogrodzony i oznakowany, rozpoczęto pierwsze prace ziemne pozwalające na przejście do kolejnego, zaplanowanego realizacji etapu prac – wykonania fundamentów i ścian poziomu piwnicy oraz stropów nad piwnicą, robót murowych na dalszych kondygnacjach.

   

2018.06.04

Po zakończonym postępowaniu przetargowym, w maju 2018 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlano-instalacyjnych, objętych zakresem rzeczowym projektu. Planowane do realizacji zadanie inwestycyjne rozpoczęło się z początkiem czerwca wprowadzeniem wykonawcy na plac budowy. Niebawem uruchomiony zostanie front robót, a planowany na ponad 1,5 roku proces pozwoli na osiągnięcie zakładanego efektu.

Jako usługa towarzysząca realizowany będzie nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez zespół inspektorów nadzoru.

2017.10.10

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus nieustannie dąży do zwiększenia jakości udzielanych przez siebie świadczeń oraz zwiększania dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Jednym z narzędzi do osiągnięcia ww. celu jest projekt pn. „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”.

Powyższe przedsięwzięcie, którego CELEM jest zapewnienie optymalnej efektywności udzielania świadczeń pacjentom z chorobami układu krążenia realizowanymi w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, w wyniku naboru konkursowego, jako zadanie istotne z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Planowanym EFEKTEM projektu jest osiągnięcie adekwatnego do potrzeb pacjentów stanu infrastruktury dedykowanej do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia, zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. Pozwoli to na efektywne funkcjonowanie i udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie kardiologii.

Wartość projektu oszacowano na poziomie 10 432 419,65 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 80% ww. kwoty, tj. 8 345 935,72 zł. Pozostałe wydatki projektu są zaplanowane do realizacji ze środków budżetu państwa w ramach części 46-Zdrowie.

Według założeń harmonogramu projektu, inwestycja w warstwie wykonawczej w obszarze robót budowlanych rozpocznie się w I kwartale 2019 roku, zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na I kwartał 2020 roku. Obecnie trwają prace przygotowawcze zmierzające do uruchomienia fazy wykonawczej.

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IŻ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/  

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IŻ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.