Ortopedia2022-06-22T14:08:01+02:00

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

03.06.2022 r.

Otwarcie nowego bloku operacyjnego Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SKDJ UCK WUM.

Składa się z sześciu nowoczesnych i w pełni klimatyzowanych sal operacyjnych. Jego wyposażenie pozwoli na wykonanie wszystkich rodzajów zabiegów traumatologicznych i ortopedycznych w najbardziej optymalnych i aseptycznych warunkach. Ponadto zainstalowane na salach operacyjnych kamery umożliwią transmisję obrazu on-line dla celów dydaktycznych i naukowych. Na bloku znajduje się również sala wybudzeniowa dla pacjentów. W piątek, 3 czerwca, oficjalnie otworzono nowe pomieszczenia.

Gospodarzem wydarzenia był prof. Paweł Małdyk, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM. W otwarciu udział wzięli prof. Wojciech Lisik, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Anna Łukasik, dyrektor UCK WUM, dr hab. Paweł Łęgosz, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Lokalizacji Lindleya oraz kierownicy klinik szpitalnych.

– Blok operacyjny został zaprojektowany w sposób jak najbardziej funkcjonalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi przy budowie tak specjalistycznych pomieszczeń. Otwarcie bloku niewątpliwie wpłynie na podniesienie standardów leczniczych świadczonych przez naszą Klinikę – mówi prof. Małdyk.

Inwestycja była realizowana od 2014 roku dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

05.02.2020

Z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej infrastruktury towarzyszącej, pozwalającej na zapewnienie odpowiednich mocy energii elektrycznej i cieplnej oraz skoordynowania prac z dostawami specjalistycznej aparatury medycznej, realizacja projektu została wydłużona do końca 2020 roku.

Prace budowlano-instalacyjne w obrębie nowego Bloku Operacyjnego zostały zakończone.

28.12.2017

W dniu 28 grudnia 2017 roku Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus podpisał kolejną umowę o dofinansowanie z Ministrem Zdrowia, pozwalającą na realizację inwestycji dotyczącej kluczowego obszaru działalności – Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Dzięki modernizacji Bloku operacyjnego Kliniki oraz wymianie sprzętu i aparatury wykorzystywanej w procesie realizacji specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, zarówno na bloku, jak i w obszarze łóżkowym, zwiększy się jakość i dostępność do świadczeń, w tym warunki pobytu pacjentów.

CELEM projektu pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” jest zapewnienie kompleksowej, skoordynowanej opieki, w tym realizacja świadczeń zabiegowych pacjentom z chorobami układu kostno-mięśniowo-stawowego realizowanymi w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus.

Planowanym EFEKTEM projektu jest osiągnięcie adekwatnego do potrzeb pacjentów stanu infrastruktury wykorzystywanej do diagnostyki i leczenia, w tym terapii z wykorzystaniem procedur zabiegowych pacjentów z ww. chorobami, jak również zapewnienia właściwej opieki pooperacyjnej. Pozwoli to na efektywne funkcjonowanie i udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie szeroko pojętej ortopedii

Wartość projektu oszacowano na poziomie blisko 30 mln złotych, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 19 744 138,06 zł. Pozostałe wydatki projektu są zaplanowane do realizacji ze środków budżetu państwa w ramach części 46-Zdrowie oraz ze środków Szpitala przy wsparciu uczelni.

Według założeń harmonogramu projektu, inwestycja w warstwie wykonawczej w obszarze robót budowlanych rozpocznie się w I kwartale 2019 roku, zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na III kwartał 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystego podpisania umowy:

http://zdrowie.gov.pl/poiis/aktualnosc-3339-podpisalismy_21_umow_wzmacniajacych.html

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.

Klauzula-Informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (kliknij tutaj).

Przejdź do góry