Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

05.02.2020

Z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej infrastruktury towarzyszącej, pozwalającej na zapewnienie odpowiednich mocy energii elektrycznej i cieplnej oraz skoordynowania prac z dostawami specjalistycznej aparatury medycznej, realizacja projektu została wydłużona do końca 2020 roku.

Prace budowlano-instalacyjne w obrębie nowego Bloku Operacyjnego zostały zakończone.

28.12.2017

W dniu 28 grudnia 2017 roku Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus podpisał kolejną umowę o dofinansowanie z Ministrem Zdrowia, pozwalającą na realizację inwestycji dotyczącej kluczowego obszaru działalności – Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Dzięki modernizacji Bloku operacyjnego Kliniki oraz wymianie sprzętu i aparatury wykorzystywanej w procesie realizacji specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, zarówno na bloku, jak i w obszarze łóżkowym, zwiększy się jakość i dostępność do świadczeń, w tym warunki pobytu pacjentów.

CELEM projektu pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” jest zapewnienie kompleksowej, skoordynowanej opieki, w tym realizacja świadczeń zabiegowych pacjentom z chorobami układu kostno-mięśniowo-stawowego realizowanymi w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus.

Planowanym EFEKTEM projektu jest osiągnięcie adekwatnego do potrzeb pacjentów stanu infrastruktury wykorzystywanej do diagnostyki i leczenia, w tym terapii z wykorzystaniem procedur zabiegowych pacjentów z ww. chorobami, jak również zapewnienia właściwej opieki pooperacyjnej. Pozwoli to na efektywne funkcjonowanie i udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie szeroko pojętej ortopedii

Wartość projektu oszacowano na poziomie blisko 30 mln złotych, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 19 744 138,06 zł. Pozostałe wydatki projektu są zaplanowane do realizacji ze środków budżetu państwa w ramach części 46-Zdrowie oraz ze środków Szpitala przy wsparciu uczelni.

Według założeń harmonogramu projektu, inwestycja w warstwie wykonawczej w obszarze robót budowlanych rozpocznie się w I kwartale 2019 roku, zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na III kwartał 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystego podpisania umowy:

http://zdrowie.gov.pl/poiis/aktualnosc-3339-podpisalismy_21_umow_wzmacniajacych.html

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.