Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dba o zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług medycznych.

W związku z tym bierze udział w projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pn.:
„Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

Powyższy projekt, mający na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych jest realizowany w ramach Priorytetu V pn. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.2. pn. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w dniu 21. marca 2016 r. i na podstawie podpisanej decyzji o dofinansowaniu (POWR.05.02.00-00-0151/15-00) realizowane były działania zaplanowane jako niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów głównych i szczegółowych.

Realizator – Beneficjent – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), z siedzibą w Krakowie (30-347), przy ul. Kapelanka 60, zaprosiło do współpracy szereg podmiotów leczniczych, z całego kraju, w tym Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM). Tym samym projekt ma zasięg ogólnokrajowy. Zakładany czas realizacji projektu to 49 miesięcy tj. od początku grudnia 2015 do końca 2019 roku (zgodnie z Decyzją podpisaną przez Ministra Zdrowia).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne. Według założeń projektowych, będzie to możliwe dzięki takim działaniom jak:
1. wdrożenie programu akredytacyjnego w szpitalach,
2. działania projakościowe z zakresu bezpieczeństwa opieki, dotyczące zgłaszania zdarzeń niepożądanych i uczenia się na ich podstawie (program bezpieczeństwa opieki),
3. oraz działania projakościowe związane z wprowadzeniem programu restrukturyzacyjnego obejmującego innowacyjne rozwiązania organizacyjne zapewniające chorym z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia jak najszybsze, intensywne i właściwe leczenie (wewnątrzszpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania – ZSR).

W celu maksymalizacji efektów projektu założono, ze każdy z ww. elementów projektu będzie wdrażany niezależnie, a każdy szpital uczestniczący w projekcie będzie mógł skorzystać tylko z jednej z wymienionych formy wsparcia. UCK WUM skorzystało z pierwszego z ww. zakresu działań.

Projekt zakłada, iż wzrost liczby szpitali posiadających akredytację i zorientowanych na poprawę jakości przyczyni się do zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług szpitalnych o wyższej jakości.

Tym samym, udział UCK WUM nie tylko pozytywnie wpłynie na dostęp do efektywnego procesu diagnostyczno-terapeutycznego, ale także przyczyni się do zwiększenia jakości i dostępności do świadczeń na poziomie systemu ochrony zdrowia – przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu.

Projekt, w ramach działań skierowanych do podmiotów leczniczych przewiduje szereg form wsparcia, tak, by możliwie najpełniej wpisać się w potrzeby sektora i zniwelować deficyty. Są to:
1. seminaria dla kadry zarządzającej,
2. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla personelu medycznego,
3. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych,
4. warsztaty nt. prowadzenia analizy źródłowej ZN,
5. dofinansowanie kosztów przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego,
6. materiały edukacyjne i wytyczne dla personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki.

Również UCK WUM, jako uczestnik projektu skorzystał z ww. oferty.

Jakie będą najistotniejsze zakładane rezultaty realizacji projektu?

Efekty ilościowe i jakościowe szacowane są na:
• 3000 przeszkolonych osób ze standardów akredytacyjnych (grupa docelowa to kadra kierownicza, liderzy zespołów zadaniowych – osoby ukierunkowujące i decyzyjne w zakresie podejmowanych działań w podmiocie leczniczym),
• 1150 przeszkolonych osób z sektora z zakresu bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych,
• 750 przeszkolonych osób w zakresie Zespołów Szybkiego Reagowania,
• 150 podmiotów leczniczych wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem,
Ponadto:
• ok. 40 tys. pracowników szpitali uzyska informację o wymogach standardów akredytacyjnych, a większość z nich będzie zaangażowanych w działania zmierzające do spełniania i wdrożenia standardów w jednostce, w której funkcjonują na co dzień;
• ok. 20 tys. pracowników szpitali zostanie poinformowanych o działaniach sprzyjających poprawie bezpieczeństwa opieki nad pacjentem (raportowanie ZN) oraz lepszemu i skuteczniejszemu dostarczaniu opieki (program ZSR),
• świadome budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta w środowisku opieki zdrowotnej.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej Realizatora: https://www.cmj.org.pl/pas/index.php

Dane kontaktowe do biura projektu:
ul. Kapelanka 60,
30-347 Kraków
tel. 12 427 81 70, 12 427 81 71
www.cmj.org.pl