Poprawa dostępności i jakości procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii
w leczeniu inwazyjnym niewydolności serca,
migotania przedsionków i zaburzeń rytmu w SPCSK w Warszawie

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Wartość projektu: 12 534 703,35 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 10 026 778,68 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Zakres projektu:
Szpital w ramach projektu dokona modernizacji Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w SP CSK wraz z jej wyposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny.
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Szpital jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Jest to wieloprofilowy szpital kliniczny zajmujący się leczeniem i rehabilitacją osób w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, audiologii i foniatrii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, kardiochirurgii, medycyny nuklearnej, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, otorynolaryngologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, rehabilitacji medycznej, alergologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, hematologii, kardiologii i kardiologii inwazyjnej, nefrologii, transplantologii klinicznej, logopedii.
Szpital rozpoczął działalność leczniczą w dniu 14 lipca 1975 r.
Misją SP CSK jest zintegrowana opieka medyczna oraz edukacja studentów wszystkich kierunków, a szczególnie kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego dobrych praktyk i wzorcowych rozwiązań organizacji, diagnostyki i leczenia wszystkich chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym.

Szpital oferuje:
•    kompleksowe podejście do procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
•    szeroki zakres specjalistycznych zabiegów i badań
•    porady specjalistów najwyższej klasy
•    usługi świadczone w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej
•    wysoką jakość opieki potwierdzaną od lat przez naszych pacjentów

Szpital wyróżnia się tym, że:
•    należy do „rodziny szpitali akademickich”
•    posiada unikalne metody leczenia i diagnozowania, w tym procedury wysoko specjalistyczne
•    został zatwierdzony jako zgodny z normą zarządzania jakością ISO 9001:2000; system zarządzania jakością obejmuje świadczenie usług medycznych z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i zamkniętego oraz diagnostyki i rehabilitacji.

Realizacja projektu pozwoli na:
• zwiększenie dostępności świadczeń medycznych z zakresu elektroterapii w niewydolności serca, migotaniu przedsionków i innych zaburzeniach rytmu serca,
•  podwyższenie poziomu udzielanych świadczeń medycznych,
•  rozszerzenie możliwości monitorowania pacjentów,
•  zwiększenie dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie kardiologii,
•  poprawę opieki okołozabiegowej,
• zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w trakcie prowadzonej procedury medycznej,
•  skuteczne leczenie powikłań zabiegów elektroterapii.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-029/16-00/102/2017/1007, podpisanej w październiku 2016 roku.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/  

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IŻ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.

Klauzula-Informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (kliknij tutaj).