Poprawa dostępności i jakości procedur kardiologii inwazyjnej w leczeniu ostrych stanów kardiologicznych i wad strukturalnych serca w ramach  hospitalizacji w SPCSK w Warszawie

Tytuł projektuPoprawa dostępności i jakości procedur kardiologii inwazyjnej w leczeniu ostrych stanów kardiologicznych i wad strukturalnych serca w ramach  hospitalizacji w SPCSK w Warszawie

Umowa o dofinansowanie nr: WND–POIS.12.02.00–00–002/12

Wartość projektu: 6.500.000 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5.525.000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt dotyczy zakupu sprzętu specjalistycznego dla kardiologii inwazyjnej, w tym Zestawu angiokardiograficznego z wyposażeniem oraz Zintegrowanego z aparatem do angiokardiografii systemu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej z wyposażeniem z opcją wykonywania badań wirtualnej  histologii.

Ponadto doposażono oddział w następujący sprzęt umożliwiający opiekę okołozabiegową:

Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, System monitorowania pacjenta, Stanowiska do infuzji,  Specjalistyczne łóżka z wyposażeniem do Sali wzmożonego nadzoru, Specjalistyczny wózek transportowy, Respiratory, Defibrylatory, Stymulator, Aparaty do badań EKG, Zestaw do hipotermii wewnątrznaczyniowej z wyposażeniem, Przenośny aparat do badań echokardiograficznych wraz z kompletem głowic do badań przezprzełykowych.

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Kliniki Kardiologii funkcjonująca w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zarówno procedur diagnostycznych jak i terapeutycznych w grupie pacjentów
z szerokim spektrum schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Łączna liczba przeprowadzanych rocznie zabiegów wewnątrznaczyniowych wynosi około 2,5 tysiąca. Od ponad 12 lat prowadzony jest 24 godzinny dyżur hemodynamiczny, w ramach którego rocznie wykonuje się średnio około 1000 zabiegów przezskórnej angioplastyki u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Zakres świadczonych usług zdrowotnych obejmuje także wysoko specjalistyczne procedury leczenia wad strukturalnych serca, takie jak przezskórna walwuloplastyka mitralna, przezskórna implantacja zastawki aortalnej czy zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Powyższe procedury, niedostępne w większości znajdujących się w regionie mazowieckim ośrodków kardiologicznych, wymagają dużego doświadczenia zespołu, współdziałania z lekarzami innych specjalności i są możliwe do przeprowadzenia jedynie w wieloprofilowym szpitalu specjalistycznym.

Referencyjny charakter Kliniki sprawia, że kierowani są do niej chorzy z grupy wysokiego ryzyka, obarczeni występowaniem licznych schorzeń współistniejących. Powyższa populacja chorych wymaga stosowania zaawansowanych metod diagnostycznych i procedur terapeutycznych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów obrazowania i monitorowania okołozabiegowego.

Geneza projektu wynika z rosnących potrzeb spowodowanych zwiększaniem się liczby pacjentów
z chorobami cywilizacyjnymi. Istnieje zapotrzebowanie na szybsze i bardziej precyzyjne a zatem bezpieczniejsze leczenie i diagnostykę pacjentów. Z tego powodu niezbędna jest wymiana wyeksploatowanego i zużytego technicznie i technologicznie sprzętu na najnowocześniejszą aparaturę. Doposażenie Pracowni w urządzenia pozwalające na prawidłową diagnostykę i bezpieczne przeprowadzanie zabiegów  z zakresu kardiologii inwazyjnej, jak również specjalistyczną opiekę okołozabiegową ma zapewnić prawidłową pracę oraz wpłynąć na poprawę zdrowia operowanych Pacjentów.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości wykonywanych procedur medycznych z zakresu diagnostyki i wykonywanych zabiegów, a także rozszerzenie możliwości monitorowania i poprawa opieki około zabiegowej w SPCSK w Warszawie.

Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w trakcie prowadzonej procedury medycznej oraz skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie świadczeń medycznych.

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2013 r. i trwała do lutego 2014 roku.