W dniu 13 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Senatu WUM, którego przedmiotem było ponowne rozpatrzenie uchwały Senatu nr 8/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wskazania Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej jako kandydatki na Rektora WUM na kadencję 2024-2028 r.

Senat WUM, działając w trybie § 11 ust. 2 Statutu WUM, nie przyjął ponownie ww. uchwały. Oznacza to, że Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska nie została dopuszczona do wyborów jako kandydatka, a tym samym – wobec braku kandydatów na rektora – procedura wyborcza powinna rozpocząć się od początku.

Przypominamy, że Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewska została ukaraną karą dyscyplinarną upomnienia za przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności zawodu nauczyciela akademickiego (art. 275 ust. 1 w zw. z art. 282 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Podstawą kary dyscyplinarnej upomnienia były ustalenia Rektorskiej Komisji Antymobbingowej stwierdzające, że Pani Profesor dopuściła się zachowań o znamionach mobbingu.