Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Ministerstwo Zdrowia przedstawiło stanowisko w sprawie wyborów na stanowisko rektora WUM kadencji 2024-2028. W piśmie z dnia 25 kwietnia Pani Minister Izabela Leszczyna zwróciła się do Uczelnianej Komisji Wyborczej WUM o anulowanie obecnego postępowania w sprawie wyboru rektora, a także do właściwych organów WUM o wszczęcie nowej procedury, w tym wybór nowego składu UKW oraz nowego kolegium elektorów – w celu zapewnienia pełnego obiektywizmu tego wyboru.

W uzasadnieniu Pani Minister wskazała, że „pierwotnie w procedurze wyborów na rektora WUM miało uczestniczyć dwoje kandydatów. Jeden kandydat zrezygnował, a co do drugiej kandydatury zaistniały okoliczności, które w ocenie ministra właściwego do spraw zdrowia, budzą poważne i uzasadnione wątpliwości co do możliwości kontynuowania dalej procedury wyboru”.

„W dniu 19 kwietnia 2024 r. została kandydatce na rektora wymierzona kara dyscyplinarna upomnienia, a w dniu 22 kwietnia 2024 r. ukarana wniosła do właściwego sądu pracy odwołanie od kary. Ponadto w dniu 2 marca 2024 r. Kwestor WUM zawiadomiła właściwą prokuraturę rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kandydatkę” – wskazano w piśmie.

„Nie bez znaczenia jest fakt, że wybór rektora w obecnie trwającej procedurze nie gwarantowałby poprawności wyboru w przypadku negatywnego orzeczenia właściwych sądów. Doprowadziłoby to do sytuacji wygaśnięcia mandatu rektora z mocy prawa” – dodała Pani Minister, powołując się na przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którymi osoba ukarana karą dyscyplinarną nie może pełnić funkcji rektora (art. 24 ust. 5 w zw. z art. 20 ust. 4 i ust. 1 ustawy).

„Mając na uwadze dobro Uczelni oraz jej przyszłość, podjęcie przez UKW odpowiednich działań (w tym uchwał), tak aby anulować obecne postępowanie w sprawie wyboru rektora, pozwoli nie dopuścić do sytuacji wygaśnięcia mandatu rektora z mocy prawa w trakcie kadencji. Natomiast w dalszej kolejności odpowiednie organy WUM powinny podjąć działania mające na celu wszczęcie nowej procedury wyboru rektora, w tym wybór nowej UKW i nowego kolegium elektorów, tak aby zapewnić pełen obiektywizm tego wyboru” – podsumowała swoje stanowisko Pani Minister Izabela Leszczyna.

Pismo Ministerstwa Zdrowia do UKW WUM z dnia 25 kwietnia 2024 r.